AVISO LEGAL

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado cuxas finalidades son: a formalización de curso no estranxeiro. Devandito ficheiro é propiedade do CONCELLO DE VIGO, o tratamento de datos realizarase a través de persoal autorizado polo concello, o cal poderá cedelo a terceiros para a correcta prestación do servizo. Ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido:

CONCELLO DE VIGO
Praza do Rei 1,
36202 VIGO

Aviso legal